Talent to szczególna naturalna zdolność lub predyspozycja do czegoś. Talent to powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania oraz zachowania, który może znaleźć pożyteczne zastosowanie w życiu osobistym i zawodowym.

Amerykański Instytutu Gallupa przez ostatnie trzydzieści lat prowadził badania nad poszukiwaniem najlepszych sposobów wykorzystania ludzkiego potencjału. Przeprowadzono dwa miliony wywiadów na temat silnych stron. Poddano badaniom 80 tysięcy menagerów, w kilkuset organizacjach na całym świecie, czego celem było znalezienie wspólnych cech wszystkich najlepszych na świecie managerów.
Wyłoniono 34 talenty, najczęściej spotykanie cechy ludzi sukcesu. 

Poznaj talenty wg Gallupa

Talent is a special natural ability or predisposition to something. Talent is a repetitive pattern of thinking, feeling and behavior that can find a useful application in personal and professional life.

For decades, the CliftonStrengths assessment has helped people excel. Millions of people around the world have realized the benefits of leading with their strengths and talents. Talent is a repetitive pattern of thinking, feeling and behavior that can find a useful application in personal and professional life. The method was of discovering talents found in the oldest institute of public opinion research in the world, founded in 1935 by George Gallup in Washington.

The American Gallup Institute has been researching the search for the best ways to use human potential for the last thirty years. Two million interviews were conducted on strong sides. 80,000 managers were tested in several hundred organizations around the world, the aim of which was to find common features of all the best managers in the world.
34 talents have been selected, most often the traits of people of success.