POLITYKA PRYWATNOŚCI CAMBIAR Beata Piasny

 

1. Postanowienia Ogólne i Administrator Danych

1.1. Administratorem danych jest Agencja Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR Beata Piasny z siedzibą w

Zielonej Górze, ul. Agrestowa 5A/9 , NIP 696-171-77-71, REGON 080392532. Ochrona danych odbywa się

zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma

miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w

Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

1.3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został

określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

1.5. Dane osobowe podawane na naszych na stronach www.cambiar.pl, www.kobietawdzialaniu.pl,

www.talentspoint.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

1.6. CAMBIAR Beata Piasny jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli

posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres

do wysyłki, numer telefonu, adres IP.1.7 CAMBIAR Beata Piasny jest także administratorem osób

zapisanych na newsletter na stronach www.cambiar.pl, www.kobietawdzialaniu.pl, www.talentspoint.pl

1.7. CAMBIAR Beata Piasny jest administratorem osób zapisanych na newsletter na stronie

www.cambiar.pl, www.kobietawdzialaniu.pl, www.talentspoint.pl

 

2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1. Cel i zakres zbierania Twoich danych osobowych przez Nas za każdym razem wynikają z Twojej

zgody lub przepisów prawa. Na przykład jeśli zaznaczyłeś odbiór osobisty, to Twoje dane nie będą już

udostępniane przewoźnikowi w celu dostarczenia Twojej paczki na nasze zlecenie.

2.2. Możliwe cele zbierania Twoich danych przez nas, czyli Administratora:

1. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;

2. Marketing bezpośredni naszych własnych produktów lub usług.

2.3. Inne cele, dla których mogą być przetwarzane Twoje dane, wynikać mogą tylko z dobrowolnie

wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Możliwi odbiorcy Twoich Danych Osobowych:

1. W przypadku jeśli korzystasz ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, to

udostępniamy Twoje dane wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki

na nasze zlecenie.

2. W przypadku jeśli korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, to

udostępniamy Twoje dane wybranemu podmiotowi obsługującemu i księgującemu powyższe

płatności w naszym sklepie.

2.5. Możemy przetwarzać następujące Twoje dane:

1. Jeśli korzystasz z możliwości zakupu naszych towarów lub usług przez nasze strony

internetowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres

dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres

zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku

bankowego. W wypadku jeśli nie jesteś Konsumentem, to możemy przetwarzać dodatkowo

nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

2. Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ads przekazujesz nam

każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności:

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2.6. Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i

wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.

2.7. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie

Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest

uprzednio w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie.

2.8. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub

podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania Twoich danych w

celu marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów lub usług podstawą takiego

przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas.

2.9. Nie przekazujemy, ani nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2.10. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas okres 5 lat, licząc od początku roku

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2.11. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

3. Twoje Prawa zgodnie z RODO:

3.1. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w tej sprawie pod

adresem e-mail: info@cambiar.pl telefonicznie pod numerem telefonu: 508 151 211lub listownie na

adres: CAMBIAR Beata Piasny, ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Góra, Polska.

 

4. Newsletter – informacje handlowe:

4.1. Posiadamy techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość (np. wiadomość e-mail).

4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas działalnością (informacje o nowościach,

promocjach i aktualnościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą w

celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

 

5. Informacje Techniczne

5.1. Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony www.cambiar.pl, www.kobietawdzialaniu.pl,

www.talentspoint.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.)

zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do

prawidłowego korzystania z naszych stron internetowych tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików

na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie ma

konieczności każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych

statystycznych, co umożliwia nam rozwijanie strony zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Ciebie, na ich podstawie nie można ustalić

czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie

zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie

zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z strony www.cambiar.pl, www.kobietawdzialaniu.pl,

www.talentspoint.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne

to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania lub

zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w

parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

5.2 Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

1. a) Pliki niezbędne do działania platformy strony www.cambiar.pl, www.kobietawdzialaniu.pl,

www.talentspoint.pl– pliki te umożliwiają prawidłowe działanie platformy, logowanie do niej,

nawigowanie po niej, pobieranie zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu

korzystanie z platformy może być niemożliwe;

2. b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie naszych stron

internetowych. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

3. c) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu

korzystania z naszych stron internetowych

4. d) Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki

zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła.

5. e) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook,

Google+, Pinterest), z których korzystasz.

5.3. Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu? Najczęściej

ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na

zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, trzeba odpowiednio zmienić ustawienia swojej

przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na swoim

urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na swoim

urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach

oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać jednak, że ograniczenia w

stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że

wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

5.4. Pozostałe informacje techniczne

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi

przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych

osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia

nadane przez administratora danych.

 

6. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą

ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie

później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego

dokumentu na stronie internetowej strony www.cambiar.pl, www.kobietawdzialaniu.pl,

www.talentspoint.pl